Undersøgelse og godkendelse af netværksfamilier

Når familieafdelingen har peget på en mulig familie i netværket, visiteres sagen til Familieplejen, som herefter aflægger familien 1 til 2 besøg med henblik på undersøgelse og godkendelse.

Det er Hedensted Kommune, der har kompetencen til at give godkendelse, som netværksplejefamilie for et eller flere konkrete børn – uanset om plejefamilien er bosiddende i Hedensted Kommune eller ej.

I undersøgelsen, i forbindelse med godkendelse, som egnet netværks pleje- eller aflastning familie, lægger vi vægt på følgende kompetencer:

 • At kunne opdrage og give omsorg til et barn
 • At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse
 • At kunne anerkende og rumme barnet med dets baggrund
 • At kunne respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie, samt samarbejde med barnets forældre og netværk
 • At kunne forpligte sig i et livslangt engagement
 • At kunne være en aktiv deltager i samarbejdet med de professionelle omkring barnet
 • Have et godt helbred
 • Have en ren straffe- og børneattest
 • Være indstillet på, at I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt. Det
  er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det
  samarbejde, der kræves. Det gælder med både barnets forældre, skolen,
  plejefamiliekonsulenten og kommunen
 • Være indstillet på, at det er et krav, at I modtager vejledning- og tilsynsbesøg samt evt. supervision
 • Være indstillet på, at deltage i opkvalificerede kurser
 • Være indstillet på, at gennemgå et grundkursus, som en del af godkendelsesforløbet.

En godkendelse bygger på en undersøgelse af familien set i forhold til barnets behov. I den forbindelse lægges der vægt på at undersøge og vurdere barnets kontakt og relation til familien. Familien skal samlet set, have de fornødne ressourcer til at give det konkrete barn den støtte og omsorg, det har behov for, evt. suppleret med professionel behandling til barnet.

Undersøgelsen munder ud i en vurdering af, om I kan godkendes som netværksplejefamilie.

Hvis I bliver godkendt, vil I modtage en kopi af undersøgelsen samt en dokumentation for godkendelse.

Efter godkendelse som netværkspleje- eller aflastningsfamilie, skal samtlige almindelige regler om anbringelse følges. Det vil bl.a. sige, at netværksfamilier skal have den samme støtte og vejledning som generelt godkendte plejefamilier.

Kontakt

Diana Damgaard Ørnfelt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej / Læring

Tlf.: +4579918354

Send e-mail til Diana Damgaard Ørnfelt