Modtagelse af ny familie

Dagtilbuddet udefra

Inden der er taget beslutning om, at en familie skal tilknyttes Dagbehandlingstilbuddet kan tilbuddets leder og en medarbejder mødes med familien og evt. familierådgiver for at fortælle om Dagtilbuddet og vise de fysiske rammer frem.

Når det er besluttet, at en familie tilknyttes Dagbehandlingstilbuddet:

Dagbehandlingstilbuddet inviterer til et opstartsmøde:

Deltagere: Forældrene, evt. et familiemedlem, som forældrene ønsker deltager, familierådgiver, en medarbejder og leder fra Dagbehandlingstilbuddet.

Ved opstartsmødet er indholdet:

  • Familierådgiver fremlægger Kommunens handleplan

  • Afklaring af de enkelte punkter i handleplanen og rammerne for samarbejdet.

  • Fortælle om vores tilbud til forældrene, invitere til spisning.

  • Forventningsafstemme        

  • kommer til aftalte arrangementer  (forældresamtaler, fællesspisning, temamøder).

  • Hvad kan tales om hvornår

Dagbehandlingstilbuddet inviterer familien sammen med barnet til at se tilbuddet og dets lokaler. Her spørges særligt ind til barnet, dets vaner og fritidsinteresser.

Der er opfølgningsmøde efter 3 måneder.

Kontaktpædagog udarbejder statusrapport 2 gange om året. I forlængelse heraf indkalder Dagbehandlingstilbuddet til et opfølgningsmøde hvor forældre, evt. netværksperson, familierådgiver, kontaktperson og leder fra tilbuddet deltager. Her evalueres indsatsen og rådgiver reviderer derefter handleplanen, der fremadrettet danner grundlag for kommende konkrete målsætninger.

Kontakt