Visitation

Den anbringende kommune, tager kontakt til Bakkevej med oplysninger om barnet eller den unge for at drøfte en eventuel anbringelse. Den anbringende kommune sender herefter de nødvendige akter fra barnets eller den unges sag. Akterne skal bestå af §50 - socialfaglig undersøgelse og handleplan. Det vurderes herefter, om barnet eller den unge hører til Bakkevejs målgruppe.

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej har skærpet visitationsproceduren og modtager i øjeblikket ikke børn og unge med infantil autisme.

 

Herefter laver den anbringende kommune en egentlig indstilling om visitation og først herefter tager Bakkevej stilling til en eventuel indskrivning af barnet eller den unge.

Når der er truffet afgørelse om at indgå aftale med den anbringende kommune om indskrivning af barnet eller den unge på Bakkevej, udarbejdes der en kontrakt på henholdsvis opholds- og skoledelen til godkendelse hos anbringende kommune. Den anbringede kommunes PPR kontakter Hedensted kommunes PPR vedr. skoleplacering.

Bakkevej holder, som regel, et første møde alene med anbringende kommune for at få afdækket sagen yderligere. Herefter inviteres familien og rådgiver på besøg på Bakkevej. Når aftalen om indflytning er endelig, holder Bakkevej indskrivningsmøde med anbringende kommune og barn eller den unge, og dennes familie. Der udarbejdes en samarbejdsaftale, som underskrives af forældre, rådgiver og Bakkevej. Herudover udarbejdes der en økonomisk aftale, som underskrives af anbringende kommune. Herefter indskrives barnet eller den unge.

Kontakt