Målgrupper

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej består af fire afdelinger med hvert sit fokus og målgruppe.
Voksen og barn holder om en plukket blomst

Døgnafdelingerne Børnehuset og Solværket på Bakkevej

Målgruppen på Bakkevej er børn i alderen fra 1 år og til og med det 15. år, der har behov for pædagogisk og psykologisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for omsorgssvigt. Anbringelsesgrundlaget er omsorgssvigt.

Målgruppen er kendetegnet ved at de har været udsat for fysiske og psykiske overgreb, herunder at have været udsat for seksuelle overgreb. Målgruppen kan også have en eller flere af følgende diagnoser, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, ADD, OCD, angst og depression. Hvis barnet under sin indskrivning på Bakkevej bliver diagnosticeret med diagnoser ud over de nævnte, vil det blive vurderet om de behandlingsmæssige tiltag der kan etableres, er tilstrækkelige til, at det er foreneligt med en fortsat indskrivning på Bakkevej. Målgruppen kan herudover være selvmordstruet, selvskadende og lide af spiseforstyrrelse.

Bakkevej arbejder rundt omkring hele barnet, og har fokus på betydningen af det anbragte barns familierelationer og den fælles livshistorie som barnet bærer med sig sammen med sin familie. Det er betydningsfuldt for det anbragte barns trivsel og udvikling, at det pædagogiske arbejde strækker sig ud over et isoleret behandlingsfokus på barnet, men favner og investerer i barnets netværk. Bakkevejs Familieteam vil i familien til det anbragte barn, i samarbejde med familien, danne overblik over samspilsdynamikkernes udfordringer og muligheder i samværet med det anbragte barn samt hvilke måder familien med største fordel mødes på i samarbejdet. Det familieorienterede fokus betragtes som incitament til højere grad af gennemsigtighed i det anbragte barns egen indsigt i og forståelse af dets fortid, nutid og fremtid samt udvide mulighederne i behandlingsarbejdet.

Bakkevej tilbyder også udredning af børn i forbindelse med kortvarig anbringelse på Bakkevej.

Bakkevej modtager ikke børn, som har udøvet alvorlig kriminalitet eller som har et kendt misbrug af rusmidler. Får et barn misbrug af rusmidler under indskrivningen på Bakkevej vil det blive vurderet om de behandlingsmæssige tiltag der kan etableres, er tilstrækkelige til, at det er foreneligt med en fortsat indskrivning på Bakkevej.

Dagtilbuddet i Hedensted

Dagtilbuddet er et forbyggende tilbud til udsatte børn og deres familier. Dagtilbuddet er et længevarende forløb, der dels yder en kompenserende indsats i familien og dels over tid, kan medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan forblive i hjemmet og familien kan forblive samlet. Dagtilbuddet er belliggende i Hedensted.

Familieplejen i Hedensted Kommune

Familieplejen i Hedensted kommune har til huse i administrationsbygningen på Bakkevej i Hornsyld og tager hånd om 95 fuldtids- og aflastningsfamilier.

Kontakt

Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej

Tlf.: 79918350

Send e-mail til Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej